top of page
Wave

Agenda

09:15 - 09:30

Phát biểu khai mạc

10:30 - 11:00

Quản trị và bảo vệ tài nguyên trong môi trường làm việc Hybrid Work với Microsoft Endpoint Manager

09:30 - 10:00

Nền tảng xây dựng ứng dụng Microsoft Teams Platform - đẩy mạnh hiệu quả cộng tác và chuyển đổi số

11:00 - 11:20

Giới thiệu chương trình bán hàng của FTI

10:00 - 10:30

Demo app & Hỏi đáp với chuyên gia

11:30

Hỏi đáp & Quay số may mắn & Game

Sign me up!
Image by NordWood Themes

Đăng Ký Tham Dự

Đăng ký thành công!

bottom of page